Şartname

 

 

UNDP SIFIR KARBON OKURYAZARLIĞI PROJESİ AFİŞ/POSTER TASARIM KAMPI VE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

Yarışmanın Adı: 

“İklim Değişikliği Farkındalığı İçin Tasarım Kampı ve Yarışması”  

 

Yarışmanın Amacı ve Konusu: 

İklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadeleyi temsil eden Paris İklim Anlaşması kapsamında; uzun vadede; küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2°C artışın altında tutulması, ilave olarak ise bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi hedeflenmektedir. Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan ve karbon emisyon hedeflerini belirleyen Türkiye’nin, bu hedefine ulaşması için planlanan süreçlere katkı sağlayacak dijital içeriklerin azami fayda sağlaması, bireysel davranış değişikliği yaratması ve sürdürülebilir olması amacıyla ortaya çıkan ve UNDP tarafından desteklenen ‘Sıfır-Karbon Okuryazarlığı: Dijital İçerik Geliştirme Kampı ve Araştırma Projesi’ özellikle iletişim fakültesi öğrencilerinin görerek, duyarak, izleyerek ve tecrübe ederek öğrenmenin yanında, düşünerek, araştırarak, fikir geliştirerek ve bizzat üreterek bilinçlenmeyi ilke edinir.  

Bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan dijital tasarım yarışması ile insanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında iklim değişikliği ile hayatımıza giren birçok terim ve kavramın görselleştirilmesi, bu alanda ulaşılmak istenen tüm potansiyel kitlelere erişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Yarışmanın temel amacı;  

İklim değişikliği ve iklim krizi ile literatüre giren kavramların görselleştirilerek tanıtılması,  

Türkiye’nin sıfır karbon hedefleri doğrultusunda bilgilendirici içeriklerin üretilmesi,  

İklim değişikliği kapsamında toplumda somut davranış değişikliği yaratma potansiyeli olan dikkat çekici içeriklerin üretilmesi;  

Yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesi;  

  Tüm kesimlerin iklim değişikliğinin ve sıfır karbon hedeflerinin farkına varmasıdır. Belirlenen konularda dikkat çekici olması, özgün olması ve bilgilendirici olması beklenen tasarımlar için örnek konular aşağıda sunulmaktadır. Örnekler yarışmaya katılım sağlayacak kişilere fikir vermesi amacıyla hazırlanmış olup, tasarım konuları örneklerle sınırlı değildir.  

– İklim Değişikliği – Küresel Isınma – Karbon Ayak İzi / Su Ayak İzi – Sıfır Karbon Hedefleri – İklim Eğitimi – Sıfır Atık – Yenilenebilir Enerji – Geri Dönüşüm – Sürdürülebilir Üretim/Tüketim – Toplu Taşımanın Özendirilmesi  

                                                                                             

Yarışma Organizasyonu: 

Yarışma, ‘Sıfır-Karbon Okuryazarlığı: Dijital İçerik Geliştirme Kampı ve Araştırma Projesi’ (bundan sonra DÜZENLEYİCİ KURUM olarak anılacaktır) tarafından Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), OSTIM Enerjik ve Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) iş birliği ve TED Üniversitesi desteği ile yapılacaktır. Yarışmaya en az bir tasarımla katılan kişi/kişiler bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.  

Yarışmanın kamp ve ödül töreni etkinliği 05-06 Haziran 2023 tarihinde TED Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.  

 

Yarışma Kategori/Bölümleri: 

Yarışma; Dijital (Sayısal) afiş/poster/infografik/eğitim materyali/fotoğraf düzenleme vb konuları ele alan tek bölümlüdür. Tasarımlar el çizimi, infografik, illüstrasyon, fotoğraf ve herhangi bir dijital programda üretilmiş bir tasarım olabilir. Tüm tasarımlar bir arada değerlendirilecektir. Yarışmaya katılan ekipler 2 kişiden oluşacaktır. Bu kişilerden birinin tasarımcı olması gerekmektedir.  

 

Yarışma Koşulları: 

Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

Yarışma; yarışma sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ve Düzenleyici Kurum Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm tasarımcıların katılımına açıktır. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların şartname sonunda verilen Veli Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde yarışma sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır. 

Her katılımcı grup 2 kişiden oluşmak zorundadır. Tasarım kampı finalisti olarak seçilmek ve yarışmaya davet edilmek için 1 adet tasarımın son halinin yarışmaya gönderilmesi gerekmektedir.

d. Daha önce başka herhangi bir tasarım yarışmasında yer alan eserler ile bunların bir kısmıyla oluşturulmuş tasarımlar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 

e. Tasarımlar için internetten indirilen tüm imajların telifsiz olması gerekmektedir. Tasarımcılar ayrıca tasarımlarında kullandıkları tüm bilgiler için kaynakça hazırlamalıdır. 

f. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen tasarımlarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir. 

g. Katılımcı, yarışma için yüklediği tasarımların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri/tasarımları olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. 

h. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği
tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde 
Düzenleyici Kuruma düzenleyici kuruma iade edilir. 

i. Yarışmaya katılmakla katılımcı, yarışmaya gönderdiği tasarımların gerek duyulduğu takdirde Düzenleyici Kurum tarafından kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Düzenleyici Kurum elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, tasarım dosyasının orijinal çalışma dosyasını vermemesi veya problemin çözümüne yönelik Düzenleyici Kurum ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Düzenleyici Kurum tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. 

j. Düzenleyici Kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan tasarımların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını ve çalışma dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 

k. Düzenleyici Kurum; ödül ve sergileme almayan tasarımlardan dilediği kadarını fiziksel olarak ya da çevrimiçi platformlarda sergileyebilir. 

l. Düzenleyici Kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Yarışmaya Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

 

Telif (Kullanım) Hakkı: 

Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan tasarımların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Düzenleyici Kuruma düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz devredilemez. Bu eserler Düzenleyici Kurum düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır. 

Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan tasarımların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında Düzenleyici Kurum düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Düzenleyici Kuruma düzenleyici kuruma izin muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte Düzenleyici Kuruma düzenleyici kuruma ait olacaktır. 

Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin muvafakat için Düzenleyici Kurum düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Katılımcı, yarışma için gönderdiği yüklediği tasarımların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından hazırlandığını ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder. 

Yarışmaya gönderilen tasarımlarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir. 

Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar UNDP Sıfır Karbon Okuryazarlığı Projesi’nin internet sitesi olan www.de6turkiye.com adresinden ve Düzenleyici Kurum’a ait sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan tasarımlar proje paydaşlarının web sitelerinde ve bültenlerinde, Düzenleyici Kurum düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında,
web sitelerinde ve afiş billboard raket olarak da kullanılabilecektir. 

                                             

Diğer Hususlar: 

Tasarımlar oluşturuldukları çalışma dosyalarıyla birlikte (.pds, .ai vb) gönderilecektir. (Kamp sonrası)

Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), Düzenleyici Kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap IBAN numaralarına Düzenleyici Kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap IBAN numarasını ve Düzenleyici Kurumun düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. 

Yarışma ödülleri, yeri ve zamanı Düzenleyici Kurum düzenleyici kurum tarafından duyurulacak ve sahiplerine teslim edilecektir. 

Düzenleyici Kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Düzenleyici Kurum düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Düzenleyici Kurum dilerse yarışma sonunda, yarışmada ödüle ve sergilemeye layık görülen eserlerden oluşan İklim Değişikliği Tasarımları kataloğu hazırlar ve bu kitaptan tüm katılımcılara, proje paydaşlarına ve seçici kurula dijital kopyasını birer adet gönderir.

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleyici Kurum düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve OSTİIM Enerjik kararları geçerlidir. 

Katılımcılar; www.de6turkiye.com başvuru formuna üye olmak ve tasarımlarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışma tasarımlarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

                                                                                             

Eserlerin Gönderilmesi/Yüklenmesi:

Yarışma online (çevrimiçi) tasarım sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. 

Yarışma tasarımlarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.de6turkiye.com adresinden başvuru formu ve tasarım gönderme yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. 

İlgili yarışmaya tasarımları yükleyebilmek için önce web sitesindeki başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvurunun alınması ve kesinleşmesi tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi ile olacaktır. Başvuru kabulünün maili için e-postanın gelen klasörü veya spam ya da gereksiz klasörü kontrol edilmeli, e-postanın ulaşmaması halinde web sitesi iletişim panelinin üzerinden kod talep edilmelidir. 

Katılımcılar 2 kişilik gruplar halinde yarışmaya katılacaklardır. 

Yüklenecek tasarımların üzerinde katılımcıların kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. 

Katılımda yüklenecek tasarımların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 

 İnternet üzerinden başvuru formunu doldurma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde www.de6turkiye.com adresindeki “Yarışma İletişim Bilgileri” adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden tasarım gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez. 

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Düzenleyici Kurum düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

 

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla): 

Doç. Dr. Ebru Selcan BARANSELİ ARSLAN, Anadolu Üniversitesi, Grafik Sanatlar Bölümü

Prof. Dr. Erol Nezih ORHON, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve TV Bölüm Başkanı 

Dr. Müge UĞUR ÖZÇELİK, EÜAŞ, ISG ve Çevre Daire Başkanı

Prof. Dr. Osman ÇAYDERE, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Yücel KARTAL, EÜAŞ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı  

Prof. Dr. Yüksel KAVAK, TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı 

SPONSOR Temsilcisi  

Seçici Kurul tasarım kampının ikinci günü, final etkinliğinden önce toplanır. Toplantı tarihinde tüm seçici kurul üyelerinin ya da yedek üyelerin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. Seçici Kurul değerlendirmesi tek tur üzerinden yüz yüze yapılacaktır.  

COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır. 

                                                                                                     

Düzenleyici Kurum Yarışma Temsilcisi:

Sezer AKSOY Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda Düzenleyici Kurum Yarışma Temsilcisi olarak bulunacaktır. Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı Düzenleyici Kurum Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır.  

En az 3 nüsha alınarak; biri Düzenleyici Kuruma, biri OSTİM Enerjik’e teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.  

 

Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi : 28.04.2023  

Son Katılım Tarihi : 30.05.2023 23.00 (TSI)  

Seçici Kurul Toplantısı : 05.06.2023  

Sonuç Bildirim Tarihi : 06.06.2023  

 

12Ödüller: 

Birincilik : 5.000.- TL  

İkincilik : 3.000.- TL  

Üçüncülük : 1.500.- TL  

Mansiyon (3 adet) : 500.- TL  

 

Yarışma Sekretaryası-İletişim:

İlknur Atan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Strateji Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Çankaya ANKARA Tel:
+90 (312) 295 50 00 / 
21346

De6 Kordinasyon Ekibi E-posta adresleri:

ilknur.ATAN

Zübeyir Talha ÖZKAN

Mustafa YARAN